ულტრამემარჯვენე ჯგუფი

/

5 ივლისის ორგანიზატორები LGBTQI ადამიანების მანიფესტაციების შეზღუდვას ითხოვენ — კანონპროექტი

ჰომოფობიური და ძალადობრივი პარტიის, კონსერვატიული მოძრაობის წევრები, რომლებიც 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზატორებიც არიან, „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანას ითხოვენ. გიორგი ქარდავას, ზურაბ მახარაძეს, ირაკლი მორგოშიას, შოთა მარტინენკოსა და კონსტანტინე

5 ივლისის ორგანიზატორები LGBTQI ადამიანების მანიფესტაციების შეზღუდვას ითხოვენ — კანონპროექტი

/

ჰომოფობიური და ძალადობრივი პარტიის, კონსერვატიული მოძრაობის წევრები, რომლებიც 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზატორებიც არიან, „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანას ითხოვენ. გიორგი ქარდავას, ზურაბ მახარაძეს, ირაკლი მორგოშიას, შოთა მარტინენკოსა და კონსტანტინე მორგოშიას სურთ, აიკრძალოს ისეთი შეკრებები და მანიფესტაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც, შესაძლოა, “ადგილი ჰქონდეს სექსუალური ორიენტაციის დემონსტრირებას, პოპულარიზაციას ან/და პროპაგანდას”.

გარდა ამისა, ძალადობრივი ჯგუფის კანონპროექტში წერია, რომ უნდა აიკრძალოს შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება, “თუ იგი მიზნად ისახავს ან რომლის დროსაც შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს რომელიმე რელიგიური მიმდინარეობის საწინააღმდეგო, მადისკრედიტირებელ ან/და რომელიმე რელიგიური მიმდევრობის ადამიანთა რწმენის საწინააღმდეგო, შეურაცხმყოფელ განცხადებებსა და მოწოდებებს ან/და რომლის დროსაც შესაძლოა, ადგილი ჰქონდეს ომსა და ძალადობის პროპაგანდას, ეროვნული, კუთხური, რელიგიური ან სოციალური შუღლის გაღვივებას”.

შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის გარდა, პროექტი ითვალისწინებს ცვლილებას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსებში. ძალადობრივი და ჰომოფობიური ჯგუფების ლიდერები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ითხოვენ ცვლილებას, რომლის მიხედვით, შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9, მე-10¹, მე-11 და 11¹ მუხლებით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 25 დღემდე ვადით, ხოლო თუ დამრღვევი ორგანიზატორია — დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღემდე ვადით.

რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსს, ძალადობრივი ჯგუფების ლიდერები ითხოვენ, კოდექსს შეკრების ან მანიფესტაციის წესის განმეორებითი დარღვევის შემდეგი შინაარსის 347 პრიმა მუხლი დაემატოს:

“შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებს საქართველოს კანონის მე-9, მე-10¹, მე-11 და მე-11¹ მუხლებით გათვალისწინებული ნორმების განმეორებითი დარღვევა — ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 180-დან 240 საათამდე ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით 3 წლამდე”.

კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ძალადობრივი და ჰომოფობიური ჯგუფების ლიდერები მიუთითებენ, რომ აღნიშნული ცვლილებების მოთხოვნა უკავშირდება 2013-2021 წლების მოვლენებს, როდესაც “საჯარო სივრცეში სექსუალური ორიენტაციის საჯარო დემონსტრირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარების მცდელობამ გამოიწვია საჯარო მღელვარება და მოსახლეობის მასობრივი პროტესტი, რამაც ნათლად აჩვენა, რომ ქართულ სოციუმში ამ კულტურული და ეთნიკური ღირებულებების სივრცეში მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება წარმოადგენს იმ ზღვრის გადაკვეთას, რასაც სახელმწიფო და საზოგადოება საჯარო სივრცეში ქცევის ნორმებთან დაკავშირებით აწესებს”. 

მათი მტკიცებით, “საჯარო სივრცეში, განსაკუთრებით ბავშვების მიერ მსგავსი აქტივობების ხილვა, მოსახლეობისთვის მკვეთრად მიუღებელია, შესაბამისად, აუცილებელია, მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს საჯარო შეკრებისა და მანიფესტაციების ჩატარების წესები, რადგან საზოგადოების სიმშვიდისა და უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი ღონისძიებები”.

ძალადობრივი ჯგუფები კანონპროექტის ინიცირების საფუძვლად დღეისთვის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების “ნაკლებობას” ასახელებენ და ამტკიცებენ, რომ “საკანონმდებლო რეგულაციები არ არის ამომწურავი, ტოვებს შესაძლებლობას ცალკეული პირებისა და პირთა ჯგუფებისთვის, რათა მათ თავიანთი ინტერპრეტაციით, ბოროტად ისარგებლონ საკანონმდებლო რეგულაციით და მიაღწიონ უკანონო მიზანს”.

კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროს უკვე წარედგინა. ბიუროს 2022 წლის 12 დეკემბრით დათარიღებულ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ “საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წინადადების საფუძველზე, არანაკლებ 25 000 ამომრჩევლის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი” კანონპროექტის განხილვა კომიტეტებსა და ფრაქციებში უნდა დაიწყოს. კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღად 2023 წლის 8 თებერვლიდან 5 მაისამდე პერიოდია მითითებული.

საქართველოში ამჟამად არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, აქციის ჩატარებას ნებართვა არ სჭირდება. იმ შემთხვევაში, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ტრანსპორტის სავალ ადგილას იმართება ან ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებს, ორგანიზატორებმა ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო წინასწარ უნდა გააფრთხილონ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტრანსპორტის მოძრაობა გადაკეტილია შეკრებისგან ან მანიფესტაციისგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო. მუნიციპალიტეტმა ორგანიზატორებთან ერთად შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების ადგილისა და დროის შეცვლის მიზანშეწონილობის საკითხი 3 დღის ვადაში უნდა განიხილოს და წერილობით გადასცეს მათ რეკომენდაცია ამის შესახებ, თუ:

  • შეკრება ან მანიფესტაცია რეალურ საფრთხეს უქმნის საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ნორმალურ ფუნქციონირებას; 
  • სხვა აქციის (რომელზედაც გაფრთხილება უფრო ადრე იქნა შეტანილი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოში) ჩატარება დაგეგმილია იმავე ადგილზე და იმავე დროს.

კანონპროექტის ავტორები ითხოვენ, ყველა ცვლილება, რომელიც არსებულ კანონში შევა, კანონის გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს ამოქმედდეს.

შენიშვნა: არასწორია ძალადობრივი და ჰომოფობიური ჯგუფების მუდმივი მცდელობისა, დაუკავშირონ ლგბტქი ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება “პროპაგანდას” თუ “პოპულარიზაციას”. გარდა იმისა, რომ შეუძლებელია სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის “პროპაგანდა”, საქართველოს კანონმდებლობით ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება.