კოალიცია თანასწორობისთვის

პანდემიისას ლგბტქი თემის წევრების ყოველთვიური შემოსავალი სამჯერ შემცირდა — კოალიცია თანასწორობისთვის

არაფორმალურმა გაერთიანებამ — კოალიცია თანასწორობისთვის — 2021 წელს დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ბავშვთა, შშმ პირების, ქალების, ლგბტქი ადამიანების, არადომინანტი რელიგიური გაერთიანებების, ეთნიკური უმცირესობების, უცხოელების, კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა და

პანდემიისას ლგბტქი თემის წევრების ყოველთვიური შემოსავალი სამჯერ შემცირდა — კოალიცია თანასწორობისთვის

არაფორმალურმა გაერთიანებამ — კოალიცია თანასწორობისთვის — 2021 წელს დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ბავშვთა, შშმ პირების, ქალების, ლგბტქი ადამიანების, არადომინანტი რელიგიური გაერთიანებების, ეთნიკური უმცირესობების, უცხოელების, კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა და დევნილების, უფლებადამცველებისა და აქტივისტების, უსახლკარო პირების, ასევე მედიის მდგომარეობის მიმოხილვას მოიცავს. 

ლგბტქი თემის წინაშე 2021 წელს არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას აღნიშნულია, რომ პანდემიის პერიოდში თემის წევრების ყოველთვიური შემოსავლების მედიანური მაჩვენებელი სამჯერ შემცირდა და 300 ლარი შეადგინა, რასაც სახელმწიფოს ანტიკრიზისულ პოლიტიკაში ლგბტქი ადამიანების საჭიროებების გაუთვალისწინებლობა ამწვავებს. ამასთან, WISG-ის სამედიცინო და სოციალური სერვისის მიმღებ პირთა ჯგუფზე დაკვირვებით, საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წამსვლელი თემის წევრების მზარდი რაოდენობა აღინიშნება.

ანგარიშში საუბარია სოგის (სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის) ნიშნით სამართლებრივი დევნის გაზრდილ მაჩვენებელზე, თუმცა აღნიშნულია, რომ „სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი უწ­ყე­ბე­ბის მიერ გა­მოვ­ლე­ნილ სოგი-ს ნი­შან­სა და თე­მის წევ­რე­ბის მიერ გან­ცდი­ლი ძა­ლა­დო­ბის სტა­ტის­ტიკას შო­რის“ არსებითი სხვაობაა.

გარდა ამისა, ლგბტქი ადამიანების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას ნათქვამია, რომ არ არსებობს ტრანსსპეციფიკური სამედიცინო სერვისები და გაიდლაინები, პრობლემად რჩება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთა მსხვერპლთათვის განკუთვნილი სახელმწიფო სერვისების არარსებობა, ლგბტქი თემს არ ეძლევა შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის უფლება, ასევე აღნიშნულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ისტორიული გადაწყვეტილება 2013 წლის 17 მაისის საქმეზე, რომელშიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დაეკისრა.

ანგარიში საქართველოს მთავრობის, გენერალური პროკურატურის, პარლამენტისა და იუსტიციის სამინისტროს, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რიე­ბი­დან დევნილთა, შრომის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცია­ლუ­რი დაც­ვის სამინისტროს, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნიე­რე­ბის სამინისტროს მისამართით რეკომენდაციებსაც მოიცავს, რაც ლგბტქი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის, უსაფრთხოების გარანტიების უკეთ დაცვის, ინკლუზიური ჯანდაცვისა და განთელბის სერვისების ხელმისაწვდომობისკენ არის მიმართული.

კოა­ლი­ცია თა­ნას­წო­რო­ბის­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს ღია სა­ზო­გა­დოე­ბის ფონ­დის ხელ­შეწ­ყო­ბით შექმნილი არა­ფორ­მა­ლუ­რი გაერ­თია­ნე­ბაა, რო­მელიც სა­ქარ­თვე­ლოს ღია სა­ზო­გა­დოე­ბის ფონ­დს, სო­ცია­ლური სა­მარ­თლია­ნო­ბის ცენ­ტრს, უფ­ლე­ბე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს, სა­ფა­რის, სა­ქარ­თვე­ლოს ახალ­გაზ­რდა იუ­რის­ტთა ასო­ცია­ციას, ქალთა ინი­ცია­ტი­ვე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რ ჯგუ­ფს, პარ­ტნიო­რო­ბა ადა­მია­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტიუ­ლ ინი­ცია­ტი­ვას, ტო­ლე­რან­ტო­ბი­სა და მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტს, ადა­მია­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრს და თა­ნას­წო­რო­ბის მოძ­რაო­ბას აერთიანებს.